Yazım Kuralları

Dergilere yazı gönderirken yazarların dikkat etmesi gereken hususları derledik:

 

1. İçerik

  • Yazılar içerisinde çalıntı, makale formatına uygun olmayan siteler, uygunsuz kalıplar tespit edildiğinde yazarın yazısı otomatik olarak dosyaya alınmaz.
  • İçerikte benzer yazıların olması halinde aralarında seçim yapılarak yalnız biri dosyaya alınır. Bu seçim de en önemli karar ise yazarın yazıya verdiği emek ölçütüdür.
  • Dosyaya yazı göndermek isteyen yazarların derginin içerik formatlarını anlamaları açısından daha önceki dosya yazılarımızı incelemeleri önerilir.

2. Yazım Kuralları

  • Yazılar, yazıların niteliğine göre en az 2 en fazla 10 sayfa olmalıdır.
  • Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir.
  • Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

*Kitap Örneği;

Karl Marx, Yabancılaşma, Çev. Muzaffer Erdost, Sol Yayınları, 8. Baskı, Ankara 2017, s. 149.

*Kitap İçinde Makale Örneği;

Hulusi Kılıç, “Çukurova’da Sporun Altın Kozası- Yenilmez Armada’nın Yenilmez Kaptanı Muharrem Gülergin’in Öyküsü”, Der. Yavuz Yıldırım, Mustafa Uçar, Sıcağıyla Acısıyla Adana Futbolu, içinde (İstanbul: İletişim Yayınları, 1. Baskı 2009), s. 35

*Makale Örneği

Selami İnce, Rusya Nereye Gidiyor?, Birikim Dergisi, Sayı: 109, Yıl: 1998, Ay: Mayıs , ss. 33-59.

*İnternet

Bkz. Birikim Dergisi, http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/3237/rusya-nereye-gidiyor , Erişim Tarihi: 10.12.1998.

*Gazeteler

“Süleyman Demirel Sahalarda”, Milliyet, 12 Temmuz 1985, s.12.

“Beşiktaş Taraftarına Kombine”, Radikal, 3 Mayıs 2015, Bkz.
http://www.radikal.com.tr/spor/besiktas-taraftarina- kombine-surprizi- 1534409/ , Erişim
Tarihi: 29.10.2016

*Tezler, Projeler

Hayri Aydoğan, “Profesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları ve Benlik Saygıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki”, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, Ocak, 2012, ss. 268.

3. Yazı karakteri

Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1.5 satır aralıklı olarak ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Metin için 11 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

 

4. Başlık

Başlık 12 punto kullanılarak, bold karakterlerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

5. Yazar Bilgileri

İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın
ünvanı, kurumu (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.

KAYNAKÇA ÖRNEĞİ;

Kullanılan kaynakların bilgileri, metnin sonunda yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak düzenlenen kaynakça bölümünde sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eseri kullanıldığında, yazarın (yazarların) çalışmaları kronolojik olarak eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Kitap ve dergi isimleri kalın harfler kullanılarak yazılmalıdır. Kaynakçada yer verilen çalışmaların birden fazla yazarı var ise, her birinin soyadı ve ad bilgisine yer verilmelidir. Kaynak gösterirken sırasıyla aşağıdaki referans modelleri kullanılmalıdır.

Aydoğan, Hayri. “Profesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları ve Benlik
Saygıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki”. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara,
Ocak, 2012.

http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/3237/rusya- nereye-gidiyor , Erişim
Tarihi: 10.12.1998.

Marx, Karl. Yabancılaşma. Çev. Muzaffer Erdost (Ankara: Sol Yayınları, 8. Baskı
Şubat 2017).